Nawigacja

Historia

SZKOŁA PODSTAWOWA
    im. Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego
w Pełkiniach      Szkoła istnieje od 1878 r. Początkowo nauka trwała 4 lata, potem 7, a na-stępnie 8 lat. Od reformy szkolnej 1999 r jest szkołą z sześcioletnim okresem nauczania poprzedzonym rocznym przygotowaniem w oddziale przedszkolnym.
  Do 1959 r. szkoła zajmowała stary budynek z trzema izbami lekcyjnymi. Wynajmowano także izby do nauki u mieszkańców Pełkiń.
  W 1959 r. otwarto nowy budynek do którego w 1990 r. dobudowano część mieszczącą sanitariaty, szatnie i trzy sale lekcyjne a w 2006 r. nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem.
    Otwarcie sali połączono z uroczystością nadania szkole imienia Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego, urodzonego w Pełkiniach, bojownika o wolność Polski w latach 1918 – 1920, następnie dominikanina zamordowanego przez hitlerowców w powstaniu warszawskim w 1944 r. kiedy niósł posługę duszpasterską rannym.

Postać patrona jest wzorem dla społeczności szkolnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.


Głównym celem pracy Szkoły Podstawowej w Pełkiniach jest udzielanie pomocy dzieciom w ich wszech-stronnym rozwoju polegającym na zdo-bywaniu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.

Zadanie to realizowane jest w codziennej pracy na wszystkich lekcjach i innych zajęciach organizowanych przez 14 zatrudnionych w szkole nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie magisterskie i pełne kwalifikacje do prowadzonych przez siebie zajęć. Wyrazem uznania dla ich dorobku zawodowego są stopnie nauczyciela dyplomowanego nadane większości z nich przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa w Pełkiniach  w trosce o kształtowanie tożsamości swych uczniów realizuje program ,Moja mała Ojczyzna”. W ramach realizacji tego programu przy szkole zorganizowano małe muzeum, w którym zgromadzono stare sprzęty, narzędzia rolnicze i meble używane kiedyś w Pełkiniach a zgromadzone przez mieszkańca Pełkiń - Władysława Chajkę oraz jego rzeźby. Pan Chajko chętnie spotyka się z uczniami i wyjaśnia im przeznaczenie i sposób użycia poszczególnych przedmiotów.


Sami uczniowie również chętnie uczestniczą w konkursach na wykonywanie szopek, pisanek i ozdób wielkanocnych.

W trosce o zachowanie tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych a także szacunku dla osób starszych organizowane są występy uczniów z okazji świąt państwowych, programy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jasełka itp. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.


Dzięki nawiązaniu współpracy z jarosławskim radiem ,,Ave Maryja” niektóre z tych programów są prezentowane na antenie tego radia.
Szkoła opiekuje się również grobami żołnierzy poległych w I i II wojnach światowych, pochowanych na miejscowym cmentarzu.
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkur-ach, turniejach i zawodach w których poprzez rywalizację z uczniami innych szkół rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia. Należą do nich konkursy recytatorskie, ortogra-ficzne, czytelnicze, plastyczne organi-zowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Centrum Kulturalne 
w Przemyślu i inne instytucje. Uczniowie nasi zdobywają w nich liczne nagrody i wyróżnienia.

W szkole kwitnie życie sportowe. Organizowane są liczne zawody w różnych dyscyplinach sportu zwłaszcza od czasu wybudowania nowej sali gimnastycznej. Ponadto szkoła uczestniczy we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez Gminę dla szkół podstawowych. Największe sukcesy osiąga w tenisie stołowym i lekkiej atletyce.
Wiele troski szkoła poświęca sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ubiegłym roku uczestniczyła w programie ,,Świeć o zmierzchu”, którego celem było propagowanie bez-pieczeństwa zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci.

Corocznie wszyscy uczniowie po ukończeniu 10 lat zdobywają kartę rowerową a najlepsi z nich uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym osiągają znaczące sukcesy. Od kilku lat corocznie wygrywają zawody gminne i powiatowe, a w ubiegłym roku w zawodach wojewódzkich zajęli IV miejsce.

Dzięki przeszkoleniu dwójki nauczycieli przez fundację Jerzego Owsiaka i zdobyciu przez nich kwalifikacji do szkolenia innych nauczycieli i uczniów w zakresie udzie-lania pierwszej pomocy ofiarom wypadków w szkole powstała możliwość nauki samych uczniów zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. W szkoleniach tych wykorzystywany jest specjalny sprzęt przekazany szkole. Dzięki temu są one bardzo atrakcyjne i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Szkoła uczy także wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Wyrazem tego są akcje charytatywne organizowane przez uczniów i nauczycieli jak ,,Mała Kapela Gorących Serc”, zbieranie zabawek i książek dla dzieci ubogich na Ukrainie, zbieranie zniczy na groby na Cmentarzu Łyczakowskim itp.W swej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła istotną wagę przywiązuje do edukacji ekologicznej zwłaszcza w zakresie problemów dotyczących najbliższej okolicy. Uczniowie uczestniczą w badaniu środowiska i poznają sposoby i metody dbania o jego jak najwyższą jakość.

Od wielu lat szkoła aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu
w organizacji akcji dożywiania uczniów. Obecnie urządzono salę, w której pracownicy szkoły wydają obiady dla około 60 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pełkiniach.
Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno uczniowie jak rodzice mają bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa w szkole i bardzo dobrej atmosfery panującej w szkole.
Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami, którzy wspoagają szkołę w organizacji różnych imprez dla dzieci, zwłaszcza zabaw noworocznych, andrzejkowych i wycieczek.

Szkoła Podstawowa w Pełkiniach jest otwarta dla środowiska. Z pomieszczeń szkolnych korzystają różne organizacje działające we wsi. W sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych i wieczornych ćwiczą sportowcy i zorganizowane grupy mieszkańców, organizowane są zawody i turnieje. W pomieszczeniach szkolnych ćwiczy chór parafialny, odbywają się zebrania a od dwóch lat w budynku szkoły mieści się także lokal wyborczy.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach
    Pełkinie 198
    37-511 Wólka Pełkińska
  • 16 621 26 08

Galeria zdjęć