•                     MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
                                          ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
                 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


     Nazwa i adres podmiotu publicznego
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pełkiniach, Pełkinie 198, 37-511 Wólka Pełkińska


     Numer identyfikacyjny REGON
     65017127300000


     Stan w dniu 01.01.2021 r.
     Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
     Dane kontaktowe


     E-mail sekretariatu podmiotu
     sppel@jaroslaw.itl.pl
     E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
     sppel@jaroslaw.itl.pl
     Telefon kontaktowy
     166212608
     Data
     2021-03-26
     Miejscowość
     Pełkinie
     Lokalizacja siedziby podmiotu
     Województwo
     WOJ. PODKARPACKIE
     Powiat
     Powiat jarosławski
     Gmina
     Jarosław (gmina wiejska)
     Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
     dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
     [ X ] 2) wojewody
     Dział 1. Dostępność architektoniczna
     Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
     1
     1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
     komunikacyjne ?
     Strona 2
     [ X ] NIE
     2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
     posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
     technicznych?
     [ X ] NIE
     3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
     sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
     [ X ] NIE
     4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
     asystującego?
     [ X ] TAK
     5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
     ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
     [ X ] TAK
     Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
     Dział 2. Dostępność cyfrowa
     1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
     deklarację dostępności
     Liczba stron: 1
     Liczba aplikacji: 0
     Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
     ID a11y-url https://sppelkinie.edupage.org/
     ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
     ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-26
     2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
     deklaracji dostępności
     Liczba stron: 0
     Liczba aplikacji: 0
     Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
     Strona 3
     Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
     Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
     Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
     1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
     sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
     a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
     b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
     c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
     SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
     d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
     internetowych [ X ] TAK
     e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
     f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
     aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
     g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
     h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
     2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
     indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
     [ X ] NIE
     Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
     1
     3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
     działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
     a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
     [ X ] NIE
     b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
     [ X ] NIE
     c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
     [ X ] TAK
     4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
     Strona 4
     szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
     [ X ] NIE
     Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
     1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
     [ X ] NIE
     2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
     tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
     [ X ] NIE
     3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
     funkcjonowania podmiotu?
     [ X ] NIE
     4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
     [ X ] NIE