• REGULAMIN

       

      Sali gimnastycznej

      Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
       im.bł.o. Michała Czartoryskiego
      w Pełkiniach

       

       

      § 1

      1. Sala  gimnastyczna  jest  miejscem  przeznaczonym  do  prowadzenia  zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć rekreacyjno-sportowych. 
      2. Sala    jest    przystosowana    do    organizowania    takich    gier    zespołowych    jak   siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, halówka, tenis stołowy, uni-hokej zajęcia lekkoatletyczne, gimnastyka.
      3. Dopuszcza  się wykorzystanie  pomieszczenia  sali  gimnastycznej  do organizowania  uroczystości szkolnych, środowiskowych  oraz  dyskotek szkolnych 
       i  przeprowadzania  wyborów  do samorządu oraz innych imprez organizowanych
       z inicjatywy organu prowadzącego szkołę. 
      4. Zabrania się organizowania na sali gimnastycznej innych zajęć bez porozumienia

      z dyrektorem.

       

      § 2

      1. Z sali gimnastycznej korzystają uczniowie Szkoły. 
      2. W czasie pozalekcyjnym( tj. w godzinach i dniach ustalonych przez dyrektora szkoły) z sali może korzystać młodzież pozaszkolna pod nadzorem opiekuna grupy,  i osoby dorosłe.
      3. Warunkiem wykorzystania sali gimnastycznej jest przestrzeganie przez uczestników  zajęć postanowień niniejszego regulaminu.
      4. Dyrektor szkoły lub opiekun grupy ma obowiązek wykluczenia z uczestnictwa
       w zajęciach osoby, która  łamie  postanowienia  niniejszego  regulaminu  oraz  ogólnie  przyjęte  zasady  zachowania  się na terenie szkoły.

       

      § 3

      1. Warunkiem  uczestnictwa  w zajęciach  na  zajęciach  organizowanych  na  sali  gimnastycznej  jest posiadanie stroju i  obuwia sportowego na nierysujących białych podeszwach.
      2. Brak odpowiedniego obuwia i stroju  upoważnia do wykluczenia uczestnika z zajęć
      3. Przed wejściem na salę sportową i po jej opuszczeniu obowiązuje nakaz mycia
       i dezynfekcji dłoni.

       

      § 4

      1. Za   stan   pomieszczeń w budynku   sali   gimnastycznej,   sprzętu   gimnastycznego  
       i   się na sali gimnastycznej są odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego lub opiekunowie grup sportowych.
      2. Obowiązkiem  opiekunów  wymienionych  w  punkcie  1  jest  nadzorowanie  urządzeń  sportowych i pomocy  dydaktycznych,  w celu  zapewnienia  długiego i bezpiecznego  z nich  korzystania  oraz egzekwowanie od uczestników zajęć napraw zniszczonego sprzętu.
      3. Obowiązkiem  nauczyciela  i  opiekuna  rozpoczynającego  i kończącego  zajęcia  jest  sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu.
      4. Wszelkie  uszkodzenia  należy  zgłaszać nauczycielowi wychowania fizycznego lub opiekunowi grupy.
      5. Za  wszelkie  uszkodzenia  dokonane  w czasie  zajęć  ponosi  odpowiedzialność  nauczyciel  lub opiekun prowadzący te zajęcia.
      6. Za  nieuzasadnione  szkody  materialne  wyrządzone  na  sali  gimnastycznej  przez  ucznia  lub  innego niepełnoletniego  uczestnika  zajęć pozalekcyjnych  ponoszą  finansową odpowiedzialność jego rodzice lub prawni opiekunowie.
      7. Pełnoletni  uczestnicy  zajęć  pozalekcyjnych  ponoszą  osobistą  odpowiedzialność 
       za  wyrządzone szkody materialne.

       

       

       

      § 5

      1. Na  sali  gimnastycznej  mogą  przebywać  uczniowie  i inni  uczestnicy  zajęć  tylko 
       w obecności nauczyciela lub uprawnionego przez dyrektora opiekuna grupy oraz kibice/obserwatorzy imprez.
      2. Za  bezpieczeństwo  uczestników  zajęć  oraz  bezpieczeństwo  kibiców/obserwatorów  odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia lub opiekun grupy.
      3. Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  uczestników  zajęć,  którzy  samowolnie, bez  zgody  nauczyciela  lub  opiekuna  grupy,  podejmują  działania  mogące  stanowić zagrożenie zdrowia lub życia.  

       

      § 6

      1. Wszyscy korzystający z sali są odpowiedzialni za ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach budynku sali gimnastycznej.
      2. Odzież i obuwie należy przechowywać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach (szatniach).
      3. Kategorycznie  zabrania  się  wchodzenia  w innym  obuwiu  niż określonym 
       w §  3  punkt  1  na podłogę sali gimnastycznej pod rygorem wykluczenia z zajęć.
      4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.
      5. Zabrania  się  rozlewania  wody  i innych  płynów  na  podłodze  sali  gimnastycznej  oraz  w  miejscach udostępnianych.
      6. Zabrania  się wnoszenia  i  spożywania  na  terenie  sali  oraz    wokół  obiektu  alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów. 
      7. Osoby nieprzestrzegające zasad, o których mowa powyżej, nie mogą korzystać z sali.
      8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać
       na terenie obiektu.

       

      § 7

      1. Klucz do budynku sali gimnastycznej może otrzymać uprawniony przez dyrektora opiekun.
      2. W   przypadku   otrzymania   klucza   do   obiektu   za   zamknięcie   poszczególnych   pomieszczeń w budynku  sali  i  sprawdzenie  stanu  technicznego  pomieszczeń
       i  sprzętu  odpowiada  opiekun grupy lub nauczyciel w-f. 

       

      § 8

      Przed  opuszczeniem  budynku  sali  gimnastycznej  nauczyciel  lub  opiekun  grupy  zobowiązany  jest  do  wyłączenia  zbędnego  oświetlenia,  wentylacji  oraz  sprawdzenia  prawidłowości  funkcjonowania instalacji. Każde zauważone uszkodzenie należy zgłosić

      dyrektorowi lub pracownikowi obsługi.

       

      § 9

      Szkoła nie odpowiada za pozostawione na terenie obiektu przedmioty. 

       

      § 10

      W wypadku, który zdarzył się na sali, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu, opiekun grupy lub nauczyciel powiadamia jego rodziców i dyrektora szkoły.

       

      § 11

      Ruchomy  sprzęt  sportowy  zapewnia  sobie  Najemca.

       

      § 12

      Osoby korzystające z pomieszczeń szkoły oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

      1) utrzymania czystości w pomieszczeniach,

      2) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

      3) przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych,

      4) podporządkowania się poleceniom nauczycieli, opiekunom grup i obsługi placówki.