• Historia

     • Zespół Szkolno-Przedszkolny
          im. bł. o. Michała Czartoryskiego
      w Pełkiniach
                              
       

      1 WRZEŚNIA 2020R. SZKOŁA PODSTAWOWA W PEŁKINIACH I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PEŁKINIACH, WCHODZĄ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  IM.BŁ.O.MICHAŁA CZARTORYSKIEGO W PEŁKINIACH.

       

      Zespół został powołany Uchwałą Rady Gminy Jarosław, z dnia 29 kwietnia 2020r.

       
       
         Szkoła podstawowa istnieje od 1878 r. Początkowo nauka trwała 4 lata, potem 7, a następnie 8 lat. Po reformie szkolnej w 1999 r. została przekształcona w szkołę z sześcioletnim okresem nauczania, poprzedzonym rocznym przygotowaniem
      w oddziale przedszkolnym. W tym też roku powstało Gimnazjum, które funkcjonowało przez 18 lat do roku szkolnego 2016/2017. Od roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Pełkiniach stała się ośmioklasową szkołą z oddziałami gimnazjalnymi.
        Do 1959 r. szkoła zajmowała stary budynek z trzema izbami lekcyjnymi. Wynajmowano także izby do nauki u mieszkańców Pełkiń.
        W 1959 r. otwarto nowy budynek, do którego w 1990 r. dobudowano część mieszczącą sanitariaty, szatnie i trzy sale lekcyjne, a w 2006 r. nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem.
        Otwarcie sali połączono z uroczystością nadania szkole imienia błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego, urodzonego
      w Pełkiniach, bojownika o wolność Polski w latach 1918 – 1920, następnie dominikanina zamordowanego przez hitlerowców
      w powstaniu warszawskim w 1944 r., kiedy niósł posługę duszpasterską rannym.
           Postać patrona jest wzorem dla społeczności szkolnej w pracy dydaktycznej 
      i wychowawczej.

       

       

       

       Głównym celem pracy Szkoły Podstawowej w Pełkiniach jest udzielanie pomocy dzieciom w ich wszechstronnym rozwoju, polegającym na zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu właściwych postaw patriotycznych, obywatelskich
      i społecznych.
       Zadanie to realizowane jest w codziennej pracy na wszystkich lekcjach i innych zajęciach organizowanych przez  zatrudnionych w szkole nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie magisterskie i pełne kwalifikacje do prowadzonych przez siebie zajęć. Wyrazem uznania dla ich dorobku zawodowego są stopnie nauczyciela dyplomowanego nadane większości z nich przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
       Szkoła Podstawowa w Pełkiniach  w trosce o kształtowanie tożsamości swych uczniów realizowała program: ,,Moja mała Ojczyzna”. W ramach realizacji tego programu przy szkole zorganizowano małe muzeum starych sprzętów, narzędzi rolniczych i mebli używanych kiedyś w Pełkiniach, a zgromadzonych przez mieszkańca Pełkiń - Władysława Chajkę. W muzeum znajdują się także rzeźby naszego twórcy ludowego. Pan Chajko chętnie spotyka się
      z uczniami i wyjaśnia im przeznaczenie i sposób użycia poszczególnych przedmiotów.

       


        W trosce o zachowanie tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych, a także szacunku dla osób starszych organizowane są występy uczniów z okazji świąt państwowych, programy z okazji Dnia Babci i Dziadka, jasełka itp. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Uczniowie uczestniczą  w licznych konkursach  związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Ponadto, corocznie, Święty Mikołaj wraz z aniołkami odwiedza mieszkańców Pełkiń i obdarowuje ich prezentami.

       

       

       Szkoła opiekuje się również grobami żołnierzy, poległych w I i II wojnach światowych, a pochowanych na miejscowym cmentarzu.
       Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach, turniejach i zawodach, w których poprzez rywalizację z uczniami innych szkół rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia. Należą do nich konkursy recytatorskie, ortograficzne, czytelnicze, plastyczne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Centrum Kulturalne w Przemyślu i inne instytucje. Uczniowie nasi zdobyli w nich wiele nagród i wyróżnień.

       W szkole kwitnie życie sportowe. Organizowane są liczne zawody w różnych dyscyplinach sportu, zwłaszcza od czasu wybudowania nowej sali gimnastycznej. Nowością są: Bieg uliczny i Turniej jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolce lub hulajnodze. Ponadto szkoła uczestniczy we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez Gminę dla szkół podstawowych. Największe sukcesy osiąga w tenisie stołowym i lekkiej atletyce.


       Wiele troski szkoła poświęca sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasza szkoła uczestniczyła w programie: ,,Świeć o zmierzchu”, którego celem było propagowanie bezpieczeństwa zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci. Brała udział w akcji: ,,Bądź widoczny, czyli bezpieczny na drodze!" - propagującej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drodze, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji Powiatowej w Jarosławiu.

       Corocznie wszyscy uczniowie po ukończeniu 10. roku życia zdobywają kartę rowerową, a najlepsi z nich uczestniczą
      w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym osiągają znaczące sukcesy. Od kilku lat, corocznie, wygrywali zawody gminne i powiatowe, a  w zawodach wojewódzkich zajęli IV miejsce.
       Dwoje nauczycieli zostało przeszkolonych przez fundację Jerzego Owsiaka i zdobyło kwalifikacje do szkolenia innych nauczycieli oraz uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Dzieki temu  w szkole powstała możliwość kształcenia u uczniów umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadków. W szkoleniach tych wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt przekazany szkole. Zajęcia zatem są  bardzo atrakcyjne i cieszą się dużym zainteresowaniem.
        Szkoła uczy także wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Wyrazem tego są akcje charytatywne organizowane przez uczniów
      i nauczycieli jak: ,,Mała Kapela Gorących Serc”, zbieranie zabawek i książek dla dzieci ubogich na Ukrainie, zbieranie zakrętek na rzecz chorych dzieci, Choinki Jedynki, zbieranie zniczy na  groby na Cmentarzu Łyczakowskim i innych cmentarzach lwowskich,  itp.

       


       W swej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła istotną wagę przywiązuje do edukacji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie problemów dotyczących najbliższej okolicy. Uczniowie uczestniczą w badaniu środowiska i poznają sposoby i metody dbania o jego jak najwyższą jakość.

       Od wielu lat szkoła aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu w organizacji akcji dożywiania uczniów. Obecnie urządzono nową stołówkę, w której pracownicy szkoły wydają obiady dla  uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.
        Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno uczniowie jak i  rodzice mają bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa w szkole
      i bardzo dobrej atmosfery panującej w szkole.
        Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami, którzy wspomagają szkołę w organizacji różnych imprez dla dzieci, zwłaszcza zabaw noworocznych, andrzejkowych i wycieczek.
         Życie szkolne uatrakcyjniają przdsięwzięcia uczniów oraz nauczycieli jak:  Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Cała Polska czyta dzieciom, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Pluszowego Misia.

       Szkoła Podstawowa w Pełkiniach jest otwarta dla środowiska. W szkole funkcjonuje świetlica, w której dzieci pod opieką nauczycieli miło i aktywnie spędzają  czas. Z pomieszczeń szkolnych korzystają różne organizacje działające we wsi. W sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych i wieczornych ćwiczą sportowcy i zorganizowane grupy mieszkańców, organizowane są zawody i turnieje. Ostatnio zajęcia rozpoczęli miłośnicy tańca oraz Aikido.