•  

     Jarosław, dn. 01.09.2021

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA
     do przetwarzania danych osobowych

      

      

     Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

      

     Administratorem Pana/i Danych jest:

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pełkiniach

     z siedzibą w : Pełkinie 198 , 37-511 Wólka Pełkińska

     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

     Michał Balicki

     administrator@ug.jaroslaw.pl

     166248633

     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

     realizacji zadań ustawowych, statutowych, dydaktycznych i edukacyjnych

     Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

     Ustawa – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)

     Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

     Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie opiekuńczo - wychowawczym na podstawie przepisów prawa, w tym kształtującym politykę edukacyjną państwa. Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, informatyczne, kadrowo - księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne.

     Okres przechowywania danych:

     Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany przez rzeczowy wykaz akt.

     Ma Pani/Pan prawo do:

     1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
     2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
     3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
     4. przenoszenia danych,
     5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
     6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     Podane przez Panią/Pana dane są:

     wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.

     Pani/Pana dane:

     podlegają/nie podlegają* zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.