• PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  ZDROWOTNEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM IM. BŁ. O. MICHAŁA CZARTORYSKIEGO  W PEŁKINIACH

      

      

     PEŁKINIE,31.08.2022 R.

      

     PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  ZDROWOTNEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM IM. BŁ. O. MICHAŁA CZARTORYSKIEGO W PEŁKINIACH

      

     PODSTAWA PRAWNA:

     1. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 31 MARCA 2022. DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, WYDANE NA PODSTAWIE ART. 8A UST. 5 PKT 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 1985 R. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 195).
     2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I (DZ.U. Z 2020 R. POZ.1604); WYTYCZNE MEN, MZ, GIS DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

     §1.

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. NINIEJSZA PROCEDURA DOTYCZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW I DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY ORAZ OKREŚLA ZASADY BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRACOWNIKÓW, RODZICÓW I DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY.
     2. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE I OCHRONY PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19 W OKRESIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. O. MICHAŁA CZARTORYSKIEGO W PEŁKINIACH OBOWIĄZUJE SPECJALNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA.
     3. ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW POBYTU W SZKOLE, ODPOWIADA DYREKTOR SZKOŁY;
     4. W SZKOLE STOSUJE SIĘ WYTYCZNE MINISTRA ZDROWIA, GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ;
     5. SZKOŁA PRACUJE W GODZINACH OD 6.30 DO 16.00 Z ZAZNACZENIEM, ŻE CZAS TEN MOŻE ULEC ZMIANIE ZGODNIE Z PROŚBĄ RODZICÓW.
     6. CELEM NINIEJSZEJ PROCEDURY JEST USTALENIE ZASAD POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI W TAKI SPOSÓB ABY:
     • ZDROWE DZIECI NIE BYŁY NARAŻANE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKAŻENIA SIĘ;
     • USTALENIA DZIAŁAŃ, KTÓRE ZMINIMALIZUJĄ ZAGROŻENIE ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBĄ COVID-19;
     1. PROCEDURA OKREŚLA DZIAŁANIA, KTÓRE ZMINIMALIZUJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAKAŻENIA, ALE MIMO WSZYSTKICH PODJĘTYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, NIE POZWOLĄ W 100% WYELIMINOWAĆ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAKAŻENIEM.

     §2.

     OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

     1. DYREKTOR DOSTOSOWUJE REGULAMINY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE DO WYMOGÓW ZWIĘKSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO.
     2. DYREKTOR PLACÓWKI WSPÓŁPRACUJE Z ORGANEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE REALIZOWANIA WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO, MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I MINISTERSTWA ZDROWIA.
     3. ORGANIZUJE PRACĘ PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA OKRES WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO W WARUNKACH PANDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY COVID-19.
     4. PLANUJE ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY NA PODSTAWIE ANALIZY ZEBRANYCH INFORMACJI OD RODZICÓW, NAUCZYCIELI O LICZBIE DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY NA ZAJĘCIA LEKCYJNE, POZALEKCYJNE I ŚWIETLICOWE.
     5. ZAPEWNIA POMIESZCZENIE DO IZOLACJI W RAZIE POJAWIENIA SIĘ PODEJRZENIA ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA.
     6. WYPOSAŻA POMIESZCZENIE DO IZOLACJI W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKA, RĘKAWICZKI) I PŁYN DEZYNFEKUJĄCY, W KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA ODIZOLOWAĆ OSOBĘ W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH.
     7. ZAPEWNIA ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW (RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, MASECZKI) ORAZ ŚRODKI HIGIENICZNE DO DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI.
     8. DOPILNUJE, ABY W PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY UMIESZCZONO DOZOWNIK Z PŁYNEM  DO DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ INSTRUKCJĘ PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK.
     9. W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH ZAPEWNIA DOSTĘP DO MYDŁA I RĘCZNIKÓW ORAZ INSTRUKCJĘ PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK.
     10. PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY MIERZONA JEST TEMPERATURA PRZY POMOCY TERMOMETRU BEZDOTYKOWEGO.

      

     §3.

     OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

     1. KAŻDY PRACOWNIK MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZĄ PROCEDURĄ ORAZ JEST ZOBOWIĄZANY DO JEJ STOSOWANIA.
     2. KAŻDY PRACOWNIK SZKOŁY ZOBOWIĄZANY JEST DO SAMOOBSERWACJI, A W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM, COVID-19 LUB INNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ Z OBJAWAMI GRYPOPODOBNYMI (DUSZNOŚCI, KASZEL, GORĄCZKA) POZOSTAJE W DOMU I ZAWIADAMIA O TYM FAKCIE DYREKTORA ORAZ KORZYSTA Z PORADY LEKARZA I STOSUJE SIĘ DO JEGO ZALECEŃ.
     3. PRACOWNICY BEZWZGLĘDNIE PRZY KAŻDYM WEJŚCIU DO PLACÓWKI I W TRAKCIE PRACY CZĘSTO MYJĄ RĘCE LUB ODKAŻAJĄ JE PŁYNEM DO DEZYNFEKCJI RĄK.
     4. DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA OPIEKUJĄCEGO SIĘ DZIEĆMI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I KLASACH 1-3 NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
     • WYJAŚNIANIE DZIECIOM, JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ W SZKOLE I DLACZEGO ZOSTAŁY WPROWADZONE;
     • INSTRUOWANIE I DEMONSTROWANIE TECHNIKI WŁAŚCIWEGO MYCIA RĄK;
     • ZWRACANIA UWAGI, ABY DZIECI CZĘSTO I REGULARNIE MYŁY RĘCE, SZCZEGÓLNIE PRZED JEDZENIEM, PO SKORZYSTANIU Z TOALETY;
     • KONTAKTOWANIE SIĘ Z RODZICAMI TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM E-DZIENNIKA;
     • POZOSTAWANIE W GODZINACH PRACY PLACÓWKI DO DYSPOZYCJI DYREKTORA.
     1. PRACOWNICY OBSŁUGI PRACUJĄ WG USTALONEGO PRZEZ DYREKTORA HARMONOGRAMU I DO ICH OBOWIĄZKÓW NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
     • USUWANIE Z SAL ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW I SPRZĘTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA SKUTECZNIE DEZYNFEKOWAĆ, JAK NP. PLUSZOWE ZABAWKI, DYWANY;
     • WIETRZENIE SAL, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA, CO NAJMNIEJ RAZ NA GODZINĘ;
     • BIEŻĄCA DEZYNFEKCJA TOALET PO KAŻDYM UŻYCIU;
     • WYKONYWANIE CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UTRZYMYWANIA W CZYSTOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH;
     • DEZYNFEKOWANIE POWIERZCHNI DOTYKOWYCH TJ. PORĘCZE, KLAMKI, WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA, UCHWYTY I POWIERZCHNIE PŁASKIE, W TYM BLATY STOLIKÓW, OPARCIA I SIEDZISKA KRZESEŁ;
     • DOKONYWANIE POMIARU TEMPERATURY DZIECIOM PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY;
     • ODBIERANIE DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS 1-3 OD RODZICA I ODPROWADZANIE GO DO SALI POD OPIEKĘ NAUCZYCIELA I ANALOGICZNIE PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA ZE SZKOŁY;
     • ODIZOLOWANIE DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB KLAS 1-3 DO WŁAŚCIWEGO POMIESZCZENIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19.

      

     §4.

     OBOWIĄZKI RODZICÓW

     1. DO OBOWIĄZKÓW RODZICÓW NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
     • ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ PROCEDURĄ PRZED DECYZJĄ O PRZYPROWADZENIU DZIECKA DO ODDZIAŁU;
     • NIEPRZYPROWADZANIE DZIECKA, JEŻELI W DOMU PRZEBYWA KTOŚ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI;
     • PRZYPROWADZANIE DO SZKOŁY TYLKO ZDROWEGO DZIECKA – BEZ JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH;
     • ZMIERZENIE DZIECKU I SOBIE TEMPERATURY PRZED PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO SZKOŁY, A JEŚLI TEMPERATURA CIAŁA WYNOSI POWYŻEJ 38 ºC, POZOSTANIE W DOMU;
     • REGULARNIE PRZYPOMINANIE DZIECKU O PODSTAWOWYCH ZASADACH HIGIENY M.IN. MYCIU RĄK WODĄ Z MYDŁEM, NIE PODAWANIU RĘKI NA PRZYWITANIE, UNIKANIU DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST.
     • NIE POZWALANIE DZIECIOM Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I Z KLAS 1-3 NA PRZYNOSZENIE DO SZKOŁY ZABAWEK, ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW;
     • ZWRACANIE UWAGI NA ODPOWIEDNI SPOSÓB ZASŁANIANIA TWARZY PODCZAS KICHANIA CZY KASŁANIA;
     • INFORMOWANIE O ZMIANIE NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO;
     • NIEZWŁOCZNE ODBIERANIE TELEFONÓW Z SZKOŁY I NATYCHMIASTOWE PRZYBYCIE DO SZKOŁY JEŻELI ZAISTNIEJE TAKA KONIECZNOŚĆ.

      

     §5.

     PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

     1. DO SZKOŁY MOŻE UCZĘSZCZAĆ UCZEŃ BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH INFEKCJĘ DRÓG ODDECHOWYCH ORAZ GDY DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH LUB W IZOLACJI.
     2. LICZBA OSÓB W JEDNEJ SALI ZOSTAJE OBLICZONA NA PODSTAWIE ZALECEŃ GIS.
     3. OBOWIĄZUJĄ OGÓLNE ZASADY HIGIENY: CZĘSTE MYCIE RĄK (PO PRZYJŚCIU DO SZKOŁY NALEŻY BEZZWŁOCZNIE UMYĆ RĘCE), OCHRONA PODCZAS KICHANIA I KASZLU ORAZ UNIKANIE DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST.
     4. UCZEŃ POSIADA WŁASNE PRZYBORY I PODRĘCZNIKI, KTÓRE W CZASIE ZAJĘĆ MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA STOLIKU SZKOLNYM UCZNIA, W TORNISTRZE. UCZNIOWIE NIE POWINNI WYMIENIAĆ SIĘ PRZYBORAMI SZKOLNYMI MIĘDZY SOBĄ.
     5. W MIARĘ POTRZEBY MOGĄ BYĆ USTALONE RÓŻNE GODZINY PRZERW DLA KLAS I – III I IV – VIII.  OGÓLNIE RÓŻNICE MIĘDZY PRZERWAMI TYCH DWÓCH GRUP WYNOSI OKOŁO 15 MINUT.
     6. JEDNA KLASA UCZNIÓW UCZY SIĘ W WYZNACZONEJ SALI.
     7. KAŻDORAZOWO PO WEJŚCIU DO BUDYNKU SZKOŁY UCZNIOWI MIERZONA JEST TEMPERATURA. W PRZYPADKU PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY UCZEŃ NIE  ZOSTANIE WPUSZCZONY NA ZAJĘCIA.
     8. RODZIC MOŻE UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO SZATNI, PRZEBRAĆ JE ZACHOWUJĄC WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (OSŁONA UST, NOSA).
     9. UCZNIOWIE MOGĄ BYĆ PRZYPROWADZANI DO SZKOŁY I Z NIEJ ODBIERANI PRZEZ OPIEKUNÓW BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH INFEKCJĘ DRÓG ODDECHOWYCH.
     10. Z DYSTRYBUTORA WODY PITNEJ MOŻNA KORZYSTAĆ Z UŻYCIEM WŁASNEJ BUTELKI, KUBKA ITP.
     11. DZIECI DOJEŻDŻAJĄCE OBOWIĄZUJĄ ZASADY INSPEKTORA SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCE W TRANSPORCIE PUBLICZNYM ( OBOWIĄZKOWA MASECZKA).

      

      

     §6.

     HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

     1. NALEŻY REGULARNIE MYĆ RĘCE WODĄ Z MYDŁEM ORAZ DOPILNOWAĆ, ABY ROBILI TO UCZNIOWIE, SZCZEGÓLNIE PO PRZYJŚCIU DO SZKOŁY, PRZED JEDZENIEM, PO POWROCIE ZE ŚWIEŻEGO POWIETRZA I PO SKORZYSTANIU Z TOALETY.
     2. PRACOWNICY OBSŁUGI WYKONUJĄ SWOJE CODZIENNE PRACE PORZĄDKOWE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UTRZYMYWANIA W CZYSTOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DOTYKOWYCH TJ.: PORĘCZE, KLAMKI, POWIERZCHNIE PŁASKIE, W TYM BLATY STOLIKÓW, OPARCIA KRZESEŁEK I SIEDZISKA, WŁĄCZNIKI.
     3. PRZEPROWADZAJĄC DEZYNFEKCJĘ NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OPAKOWANIU ŚRODKA DO DEZYNFEKCJI ORAZ ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE CZASU NIEZBĘDNEGO DO WYWIETRZENIA DEZYNFEKOWANYCH POMIESZCZEŃ, PRZEDMIOTÓW, TAK ABY UCZNIOWIE NIE BYLI NARAŻENI NA WDYCHANIE OPARÓW ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH DO DEZYNFEKCJI.
     4. WSZYSTKIE PRZEDMIOTY UŻYWANE PRZEZ UCZNIÓW NALEŻY DEZYNFEKOWAĆ CO NAJMNIEJ RAZ DZIENNIE.

     §7.

     ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

     1. W PRZYPADKU GDY U UCZNIA, STWIERDZONO W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE OBJAWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ DUSZNOŚCIĄ, KASZLEM, GORĄCZKĄ:
     1. PRACOWNIK OBSŁUGI BEZZWŁOCZNIE ZABEZPIECZA SIĘ W MASECZKĘ ORAZ RĘKAWICZKI I ODIZOLOWUJE UCZNIA DO INNEGO POMIESZCZENIA WSKAZANEGO PRZEZ DYREKTORA POZOSTAJĄC Z UCZNIEM I STARAJĄC SIĘ UTRZYMAĆ MINIMUM 2 M ODLEGŁOŚCI.
     2. NAUCZYCIEL ZAWIADAMIA DYREKTORA O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ORAZ RODZICÓW;
     3. PRACOWNIK, U KTÓREGO STWIERDZONO W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE OBJAWY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ DUSZNOŚCIĄ, KASZLEM, GORĄCZKĄ: ZGŁASZA FAKT DYREKTOROWI, BEZPOŚREDNIEMU PRZEŁOŻONEMU LUB INNEMU PRACOWNIKOWI SZKOŁY;
     4. BEZZWŁOCZNIE UDAJE SIĘ DO WYZNACZONEGO POMIESZCZENIA WSKAZANEGO PRZEZ DYREKTORA LUB POZOSTAJE NA MIEJSCU ZACHOWUJĄC PODSTAWOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA;
     5. DYREKTOR PODEJMUJE DZIAŁANIA, KTÓRE DOPROWADZĄ DO ZORGANIZOWANIA PRACY W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO, W TYM KONKRETNYM PRZYPADKU POLEGAJĄCE NA:
     • DEZYNFEKCJI STANOWISKA PRACY LUB MIEJSCA PRZEBYWANIA OSOBY PODEJRZANEJ O ZAKAŻENIE;
     • WYDANIU POLECENIA PRACY ZDALNEJ TYM PRACOWNIKOM, KTÓRZY MOGĄ WYKONYWAĆ PRACĘ
     • W TAKIEJ FORMIE DO CZASU WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE KWARANTANNY PRZEZ POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ.

     §8

     INFORMACJE OGÓLNE

     1. OGRANICZA SIĘ WCHODZENIE DO SZKOŁY I PRZEBYWANIE W NIEJ OSÓB Z ZEWNĄTRZ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.
     2. DO BUDYNKU SZKOŁY MOGĄ WEJŚĆ TZW. OSOBY "TRZECIE" TYLKO  W MASECZKACH ZAKRYWAJĄCYCH NOS I USTA.
     3. PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ PŁYN DEZYNFEKUJĄCY ORAZ INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK.
     4. NA KORYTARZU UMIESZCZONE SĄ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASAD PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK, ZDEJMOWANIA MASECZKI ORAZ ZDEJMOWANIA RĘKAWICZEK.
     5. W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO – SANITARNYCH WYWIESZONE SĄ PLAKATY Z ZASADAMI PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK.
     6. W SALI, W KTÓREJ PRZEBYWAJĄ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE POSIADAJĄ AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW DO SZYBKIEGO KONTAKTU Z RODZICAMI. RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ODBIERANIA TELEFONU/ NATYCHMIASTOWEGO ODDZWONIENIA.
     7. NA KORYTARZU W WIDOCZNYM MIEJSCU UMIESZCZONE SĄ PLAKATY Z NUMERAMI TELEFONÓW M.IN. DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROSŁAWIU ORA SŁUŻB MEDYCZNYCH.
     8. WPROWADZA SIĘ MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UTRZYMYWANIA W CZYSTOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DOTYKOWYCH – PORĘCZY, KLAMEK I POWIERZCHNI PŁASKICH W SALACH,
     9. W POMIESZCZENIACH SPOŻYWANIA POSIŁKÓW, W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH POPRZEZ WYPEŁNIANIE ODPOWIEDNICH KART KONTROLI.

     §9.

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. NINIEJSZE PROCEDURY OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA.
     2. WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZEJ PROCEDURZE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE W TRYBIE W JAKIM ZOSTAŁY WPROWADZONE.

      

      

     PEŁKINIE, 31.08.2022 R.                                                             DYREKTOR  LESZEK SZCZYBYŁO