• Regulamin wypożyczania podręczników

     • Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych

      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach

      w roku szkolnym 2023/2024.

       

       

       

      Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) wprowadziła nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych  prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

       

       

       

      Rozdział I

      Postanowienia ogólne

       

      1. Niniejszy ,,Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów

      ćwiczeniowych” zwany dalej ,,Regulaminem”, określa:

       

      a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych;

       

      b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły;

       

      c  postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów ćwiczeniowych.

       

      2  Każdy uczeń i rodzic zostanie zapoznany z ,,Regulaminem” przez wychowawcę danej klasy.

       

      3  Udostępnianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych podlega rejestracji.

       

      Rozdział II

      Zadania Biblioteki

       

      1  Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

       

      2  Biblioteka nieodpłatnie:

       

      a  wypożycza uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe, mające postać papierową;

       

      b  przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

       

      3  Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika

      i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.

       

      Rozdział III

      Udostępnianie podręczników

       

      1  Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę stanowią własność szkoły.

       

      2  Do wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, od klasy I do klasy VIII.

       

      3  Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania z Biblioteki podlegają rejestracji.

       

      4  Uczniowie są rejestrowani na podstawie list zgodnych z listą uczniów

      w danej klasie, w dzienniku lekcyjnym.

       

      5  Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, we wrześniu.

       

      6  Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.

       

      7  Zwrot podręczników odbywa się w czerwcu danego roku, w terminie ustalonym przez bibliotekarza.

       

      8  Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom na dany rok szkolny i nie podlegają zwrotowi.

       

      Rozdział IV

      Zmiana szkoły

       

      1  Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w naszej szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały ćwiczeniowe.

       

       

       

      Rozdział V

      Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

       

      1  Każdy uczeń ma obowiązek:

      a  dbać o użytkowane podręczniki;

      b  obłożyć każdy podręcznik;

      c  podkleić, w sytuacji niewielkich uszkodzeń.

       

      2  Nie wolno dokonywać w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek długopisem lub ołówkiem.

       

      3  Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia wypożyczanych podręczników lub materiałów ćwiczeniowych bądź ich zagubienia.

       

      4  W przypadku  dużego zniszczenia (zalania płynem, rozerwania, podarcia) podręczników, uniemożliwiającego dalsze korzystanie  z nich lub ich zagubienia, uczeń i jego rodzice muszą je odkupić.

       

      5  Sprawy sporne, dotyczące zniszczeń podręczników, między nauczycielem, bibliotekarzem a uczniem i jego rodzicami, rozstrzyga Dyrektor szkoły.

       

      6  Wzór oświadczenia, umowy zawieranej pomiędzy rodzicami a szkołą stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. (załącznik nr 1)

       

      7  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

                                              

                        

       

      Załącznik nr 1

       

       

      Oświadczenie

       

        Przyjmuję do wiadomości postanowienia ,,Regulaminu wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach na rok szkolny 2022/2023. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez moją córkę/mojego syna podręczniki i materiały ćwiczeniowe, będące własnością szkoły.

       

       

      L.p

      Nazwisko i imię uczennicy/ ucznia

      Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

      1

       

       

      2

       

       

      3

       

       

      4

       

       

      5

       

       

      6

       

       

      7

       

       

      8

       

       

      9

       

       

      10

       

       

      11

       

       

      12

       

       

      13

       

       

      14

       

       

      15

       

       

      16

       

                                                                        

       

      17