•  

       

       

      Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów

      wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 22/2022 z dnia 15 września 2022r.

       

       

       

       

       

      Zespół Szkolno -Przedszkolny

      im. bł. o. M. Czartoryskiego

      w Pełkiniach

       

       

      § 1Ocenianiu podlegają:

       1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
       2. zachowanie ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
       1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
       2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –                  w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
      1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
      2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
       1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
       2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
       3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
       4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
       5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
       6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
       7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

      § 2

      1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
      2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
      3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę                        z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

       

      § 3

      Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą e-dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia.

      W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

      1. edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne  i pisemne/, gramatykę i ortografię;
      2. edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii
       i umiejętności praktycznych z tego zakresu;
      3. edukacji  społecznej:  wiedza o środowisku społecznym 
      4. edukacji przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym  umiejętność dokonywania obserwacji
      5. edukacji plastycznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby
      6. edukacji technicznej:  działalność  techniczna,
      7. edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki
      8. wychowanie fizyczne: sprawność fizyczno-ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe;
      9. edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się;
      10. zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

       

      2. Ocenianie  bieżące w klasach I – III:

      Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:

        1. pochwały
        2. symbole 6, 5, 4, 3, 2, 1.
      1. Przyjmuje się następujące skróty  ocen:           
      • symbol 6  - oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;
      • symbol „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;
      • symbol „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
      • symbol „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;
      • symbol „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;
      • symbol  „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.
      1. Dopuszcza się stawianie znaków „ +”, „ –„ przed danym symbolem.
      2. W klasach IV-VIII  oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
      1. stopień celujący – 6 – cel;
      2. stopień bardzo dobry – 5 – bdb;
      3. stopień dobry – 4 – db;
      4. stopień dostateczny – 3 – dst;
      5. stopień dopuszczający – 2 – dop;
      6. stopień niedostateczny – 1 – ndst.
      1. Dopuszcza się stosowanie znaków „ +”, „ –„ w bieżącym ocenianiu.
      2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym Oceny w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających wpisuje się słownie, w pełnym brzmieniu.
      3. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi                    na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. Oceny bieżące są stale widoczne dla ucznia i rodzica w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.
      4. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
      1. prace pisemne:
      1. kartkówka dotycząca materiału z maksymalnie trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, przy czym nie musi być ona zapowiadana;
      2. klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w elektronicznym dzienniku lekcyjnym,
      1. praca i aktywność na lekcji;
      2. odpowiedź ustna;
      3. praca projektowa;
      4. praca domowa;
      5. prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
      6. twórcze rozwiązywanie problemów.

      § 4

         • W ocenianiu obowiązują następujące zasady:
      1. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych, lecz jest tzw. średnią ważoną (ustala się następującą wagę ocen: praca pisemna – waga 3,

      kartkówka i odpowiedź ustna - waga 2, aktywność na lekcji, praca domowa i inne kategorie waga 1; inne kategorie wynikające ze specyfiki przedmiotu wg przedmiotowego systemu oceniania).

      1. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
      2. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
      3. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i uwzględniać szczególne edukacyjne potrzeby ucznia;
      4. zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

       

      § 5

      1. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące warunki:
      1. bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
      2. uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
      3. przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
      4. uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
      5. w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
      6. jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, trwająca do piętnastu minut, bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi).
      1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej:
      1. szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych,
      2. pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową,
      3. prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały okres,
      4. praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
      5. prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od dnia napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.
      6. uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
      7. w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe,
      8. ustala się progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
      1. 100% - stopień celujący,
      2. 90% – 99% – stopień bardzo dobry,
      3. 70% – 89% – stopień dobry,
      4. 50% – 69% – stopień dostateczny,
      5. 30% – 49% – stopień dopuszczający,
      6. 0% – 29% – stopień niedostateczny.

      Dopuszcza się stosowanie plusów lub minusów.

      § 6

      1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu.
      2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.
      3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).

      § 7

      1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w orzeczeniu/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
      2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia minimum jeden z poniższych warunków:
      1. posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;
      2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
      3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
      4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
      1. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
      1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
      2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  i problemów w nowych sytuacjach.
      1. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
      1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania na ocenę bardzo dobrą, przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte   w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
      2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
      1. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
      1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
      2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
      1. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
      1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
      2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
      1. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
      1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki                                w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

      § 8

      1. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
      2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
      3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie tylko efekt końcowy i wynik.
      4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
      5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.4, uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
      6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                    i edukacyjnych może nastąpić na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły.
      7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.
      8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia, bez potrzeby dostarczania dodatkowych zaświadczeń.
      9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

      § 9

      1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
      2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
      3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
      4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
      5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymywane są do wglądu według zasad:
       1. uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,  na przerwie międzylekcyjnej lub w czasie konsultacji nauczyciela,
       2. rodzice uczniów – na zebraniach klasowych, konsultacjach nauczycieli  lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

      § 10

      1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
      2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych                i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
       1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego   orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
       2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
       3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
       4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty
        jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach

      § 11

       1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolonego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.

      2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych a w szczególności:

      1. wywiązywania się z obowiązków ucznia
      2. postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej
      3. dbałości o honor i tradycję szkoły
      4. dbałości o piękno mowy ojczystej
      5. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
      6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
      7. okazywania szacunku innym osobom
      8. stosowny do okoliczności ubiór.
      1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
      2. Kryteria oceny bieżącej zachowania w klasach I - III:

      A/6 - uczeń reprezentuje postawę wzorową : 

      Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.  Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

      B/5 – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą:

      Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

      C/4 – uczeń reprezentuje postawę  dobrą:

       Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione  Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

      D/3 – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą:

      Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia.  Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

      1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia w klasach IV – VIII  ustala się według następującej skali:
      1. wzorowe;
      2. bardzo dobre;
      3. dobre;
      4. poprawne;
      5. nieodpowiednie;
      6. naganne.

      4. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w dzienniku elektronicznym. Uwagi wpisywane są przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli w formie punktów dodatnich lub ujemnych. W każdym semestrze uczeń otrzymuje 100 punktów, od których odejmuje się punkty za zachowania negatywne i dodaje punkty za zachowania pozytywne. Śródroczna
      i roczna ocena zachowania ustalana jest na podstawie końcowego wyniku.

      5. Uczeń otrzymuje ocenę zachowania według następującej skali:

      1. wzorowe – od 250 pkt.
      2. bardzo dobre – 200 – 249 pkt.
      3. dobre – 150 – 199 pkt.
      4. poprawne – 100 –149 pkt.
      5. nieodpowiednie – 50 – 99 pkt.
      6. naganne – poniżej 50 pkt.

      6. Zachowania pozytywne to:

      1. udział w konkursach przedmiotowych (kuratoryjnych) - za miejsca I - III-maksymalna   liczba punktów, za miejsca IV -VI-połowa liczby punktów
      1. etap szkolny 10 - 20 pkt.
      2. etap rejonowy 25 - 50 pkt.
      3. etap wojewódzki 50 - 100 pkt.
      1. udział w innych konkursach i zawodach sportowych - za miejsca I - III-maksymalna liczba punktów, za miejsca IV - VI- połowa liczby punktów
      1. szkolne 5 - 10 pkt.
      2. gminne 10 -20 pkt.
      3. powiatowe 15 -30 pkt.
      4. rejonowe 20 - 40 pkt.
      5. wojewódzkie 25 - 50 pkt.
      6. ogólnopolskie 30 - 60 pkt.
      1. tworzenie własnych projektów -  20 pkt.
      2.  realizowanie projektów nauczyciela -  10 pkt.
      3. udział w przygotowaniu uroczystości okolicznościowych i imprez szkolnych  10-20 pkt.
      4. wykonanie przydatnych pomocy dydaktycznych - 10 pkt.
      5.  wykonanie gazetki na korytarzu lub w klasie - 5 - 10 pkt.
      6. pełnienie prawidłowo dyżurów w ciągu tygodnia - 5 pkt.
      7. pomoc pracownikom szkoły - 5 pkt.
      8. systematyczna pomoc koleżeńska – 10 pkt.
      9. udział w akcjach charytatywnych – 5 - 10 pkt.

      7. Każdy wychowawca raz w semestrze może nagrodzić ucznia za:

      1. wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji w samorządzie szkolnym - 15 pkt.
      2. wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji w samorządzie klasowym - 10 pkt.
      3. wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji w innych organizacjach szkolnych - 10 pkt.
      4. wzorowa frekwencja - 20 pkt.
      5. brak spóźnień  - 10 pkt
      6. obrona słabszych - przeciwstawianie się przemocy - 10 pkt.
      7. pomoc kolegom w trudnych sytuacjach - 10 pkt.
      8. wzorowe przestrzeganie regulaminu szkolnego - 15 pkt.
      9. systematyczne korzystanie z oferowanej przez szkołę pomocy w nauce (zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rehabilitacyjne, reedukacyjne, przygotowanie do egzaminu) – 10 - 20 pkt.
      10. systematyczna praca w kołach zainteresowań i udział w innych zajęciach pozalekcyjnych oraz praca na rzecz środowiska lokalnego -  10 - 20 pkt.
      11. wysoka kultura bycia - 10 pkt.
      12. Inne zachowania pozytywne 10-20 pkt.

      8.  Zachowania negatywne to:

      1. brak obuwia zastępczego -5 pkt.
      2. przebywanie na korytarzu po dzwonku -5 pkt.
      3. niewypełnianie obowiązków dyżurnego -5 pkt.
      4. odpisywanie zadań domowych lub odpisywanie na sprawdzianach - 5-10 pkt.
      5. niestosowanie się do poleceń nauczyciela - 5 pkt.
      6. zaśmiecanie klasy lub korytarzy szkolnych - 5 pkt.
      7. żucie gumy lub jedzenie w czasie lekcji -5 pkt.
      8. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji -5 pkt.
      9. notoryczne zakłócanie lekcji -20 pkt.
      10. używanie telefonu komórkowego na lekcji - 20pkt.
      11. dokuczanie kolegom  - 5 pkt.
      12. wulgarne słownictwo -10 pkt.
      13. obrażanie innych -10 pkt.
      14. bójki -25 pkt.
      15. wychodzenie poza teren szkoły podczas zajęć – 15 pkt.
      16. wagary, ucieczka z lekcji - 30 pkt.
      17. niebezpieczne zachowania w czasie przerw - 10 pkt.
      18.  złamanie regulaminu dotyczącego stroju i wyglądu ucznia 10 - 20 pkt.
      19. nieterminowe zwracanie książek do biblioteki szkolnej -5 pkt.
      1. Do punktów negatywnych należy doliczyć:
      1. spóźnienia na lekcje -2 pkt. za każde spóźnienie
      2. nieobecność nieusprawiedliwiona – 3 pkt. za każdą lekcję
      3. wyłudzanie pieniędzy - (każdorazowo 20 pkt.)
      4. oszustwa (podrabianie usprawiedliwień, okłamywanie) - 20 pkt.
      5. palenie papierosów na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  - 80 pkt.
      6. używanie alkoholu lub innego środka odurzającego na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę -  100 pkt.
      7. kradzież - 30-50 pkt.
      8. pobicie - 50-100 pkt.
      9. lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły -30-50 pkt.
      10. celowe niszczenie mienia i sprzętu szkolnego - 30-50 pkt.
      11. znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły (obraza słowna lub czynna) - 50 pkt.
      12. znieważanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych - 20 pkt.
      13. zmuszanie młodszych kolegów do wykonania czynności upokarzających, niechcianych przez nich, znęcanie się -  30 pkt.
      14. wiarygodne informacje ze środowiska o nieodpowiednim zachowaniu się   w miejscach publicznych, miejscu zamieszkania – 20-50 pkt.
      15. inne zachowania negatywne 10-20 pkt.

      10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

      11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

                                                                           § 12

      1.  Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

      2.    Pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

        3.   Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się  w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem  w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.

      4.   W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.

      § 13

      1.  Na 14 dni przed rocznym  i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują   uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych i  zachowaniu.

      2.  Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek  o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie  i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

      3.   Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania     o jedną wyżej.

      4.  Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.

      5.  Zespół nauczycieli o którym mowa w pkt. 4 analizuje również zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły

      6.  Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy   i informuje o niej ucznia i jego rodziców.

      § 14

      1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
      1. pierwszy okres obejmuje miesiące: wrzesień – styczeń;
      2. drugi okres obejmuje miesiące: luty – czerwiec.
      1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
      2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami   opisowymi.
      3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      § 15

      1. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.
      2. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

      § 16

      1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły.
      2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko   w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
      3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
      1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
      2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
      3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
      4. uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
      5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
      1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
      2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów określonych w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel zajęć edukacyjnych odpowiednio ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
      3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
      4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4. wniosek ucznia nie jest realizowany, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na wniosku przyczynę odmowy jego realizacji.
      5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
      6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
      7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
      8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

      § 17

      1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
      2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
      3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
      4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
      5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
      6. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

      § 18

      1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
      2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
       w programie nauczania dwóch klas.
      3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
      4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
       o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
       w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
      5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

      § 19

      1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
      2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
       1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
       2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
      4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
      5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych w przepisach oświatowych.

      § 20

      1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
      2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
      3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty  i wychowania.
      4.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma formę zadań praktycznych.
      5. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć obowiązkowych zajęć, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
      6. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
      7. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
      8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
      9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
      10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
      11. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.

      § 21

      1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
      2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

      § 22

      1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
      2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust.1, powtarza ostatnią klasę szkoły – klasę ósmą.
      3.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

      § 23

         1. W szczególnych okolicznościach decyzją dyrektora w szkole może zostać wprowadzone nauczanie zdalne. Może ono obejmować całe klasy lub tylko poszczególnych  uczniów i jest dla nich obowiązkowe. Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą lub uczniem poprzez urządzenia takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów społecznych, e-dziennika lub innego rodzaju platform. W szkole stosowane będą głównie Google Classroom oraz Times. Dziennik elektroniczny Librus jest podstawą do kontaktu z uczniem i rodzicem. Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły.
         2. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego w klasach I – III oraz IV - VIII obowiązuje skala ocen stosowana dotychczas. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym.
         3. Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów:

       -   odpowiedzi ustne,

      -    prace pisemne,

      -     testy on – line,

      -    aktywność na zajęciach,

      -     zadania domowe w różnych formach w zależności od specyfiki przedmiotu,

      -    terminowość odsyłania prac.

      1. Przesyłanie prac pisemnych i innych zadań domowych odbywa się w sposób zaproponowany przez nauczyciela  (e -dziennik, e-mail, komunikatory społeczne itp.) i przekazany  jest do wiadomości uczniom i  rodzicom. Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów o ocenach, analizie pracy oraz terminach i sposobach poprawy. 
      2.  Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.
      3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami umieszczonymi         w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
      4. Postawa ucznia wobec przedmiotu oraz jego zaangażowanie w naukę na odległość (obecność na lekcjach on-line, odsyłanie prac, kontakt z nauczycielem) wpływają na ocenę zachowania ucznia.

            § 24

      Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia

      I . Obowiązujący strój szkolny.

         1. Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentują szkołę. Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej.
         2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia odpowiedniego stroju na co dzień. Strój ten powinien być skromny, estetyczny, niewyzywający, niewzbudzający negatywnych emocji, bez ekstrawaganckich dodatków, wulgarnych czy wzbudzających negatywne emocje napisów i rysunków.

      II.  Wygląd ucznia.

            1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd oraz do przestrzeganie zasad higieny. Włosy powinny być czyste (nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur),  paznokcie krótkie i czyste w naturalnym kolorze.
            2.  Zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub innych uczniów, szczególnie wiszących kolczyków, ostrych bransolet itp.
            3. Za niestosowny wygląd uważa się brak obowiązującego stroju szkolnego oraz wygląd niezgodny z powyżej opisanym. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia na terenie szkoły. Uczniowie powinni dbać o to, aby ich strój w szkole był adekwatny do miejsca i sytuacji w jakiej się znajdują.

      III.  Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu.

      1. Naruszenie powyższych zasad pociągnie za sobą następujące konsekwencje:

      - punkty ujemne zgodne z punktowym systemem oceniania,

      - rozmowa z rodzicami ucznia.

       

       

      §25

      Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów przyjęty 12.09.2019 r.

      §26

      Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

       

       

       

      Pełkinie, 14.09.2020 r.