• OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

     

     

     

    1. Deklaracja dostępności cyfrowej

     

    Zespół Szkolno – Przedszkolny im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://sppelkinie.edupage.org/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

     

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach.

     

     Status pod względem zgodności z ustawą:

     

    Strona internetowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

     Treści niedostępne:

     

    Niektóre linki (pliki tekstowe, PDF lub obrazy) mogą nie posiadać tytułu lub/i tekstu alternatywnego w postaci atrybutu alt lub posiadać uproszczony tekst alternatywny.

     

     

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

     

    Deklarację dostępności sporządzono w dniu 28.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Data publikacji strony internetowej: październik 2014 r.


     Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 24-03-2022 r. 

     

     

    Ułatwienia na stronie:

     

    • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB.
    • Strona jest kompatybilna ze skrótami klawiaturowymi przeglądarek, za pomocą klawiszy CTRL + i CTRL – użytkownicy mogą swobodnie powiększać lub zmniejszać czcionkę i pozostałe elementy.
    • Informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, unikamy nadmiaru i przeładowania informacji.
    • Użytkownik ma kontrolę nad odtwarzaniem dźwięku.
    • Stosujemy zawijanie tekstu.
    • Treści rozmieszczone są w zrozumiałej i logicznej kolejności.
    • Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
    • Stosujemy spójną nawigację - wszystkie mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na podstronach, pojawiają się w tym samym względnym porządku za każdym razem, gdy będą ponownie prezentowane.
    • Linki - otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
     • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
     • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron.
     • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
    • W menu głównym i niektórych elementach zastosowano treści z pod kursora.
    • Unika się nietypowych, dwuznacznych słów.
    • Zastosowano podświetlane hiperłącza w menu głównym oraz podświetlane i  podkreślane hiperłącza dodatkowe.
    • Aktualne i najważniejsze informacje umieszcza się na stronie głównej pod banerem strony, w celu szybkiego dostępu do treści.
    • Stosuje się odpowiednią różnicę między atrybutami linku a otaczającym go tekstem. Istnieje odpowiednia różnica między tłem, grubością czcionki, stylem czcionki, obramowaniem lub dekoracją tekstu w stylu obliczeniowym dla łącza i otaczającego go tekstu.
    • Nie stosuje się mechanizmów, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika automatyczną zmianę kontekstu.
    • Zapewnia się użytkownikowi wystarczająco dużo czasu na wykonanie czynności, bez niespodziewanych zmian treści, które mogą być wynikiem nałożonego limitu czasowego.
    • Brak zakłóceń - komunikaty, informacje, aktualizacje w postaci pojawiających się okienek itp. czyli mechanizmy, które mogą rozpraszać użytkownika i przeszkadzać podczas wykonywania czynność nie są stosowane na stronie.

     

     

    1. Deklaracja dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

     

     • Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, umożliwiony jest wjazd do szkoły dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich od strony sali gimnastycznej.
     • Przy budynku brak wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
     • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
     • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
     • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
     • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
     • W budynku nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
     • W budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

     

     

    1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     

    Zespół Szkolno – Przedszkolny im. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach

    Telefon: (16) 621 26 08, g. 7.00 - 15.00,  e-mail: sppel@jaroslaw.itl.pl

    Adres korespondencyjny: Pełkinie 198 , 37-511 Wólka Pełkińska

    Kontakt do osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności: Leszek Szczybyło,  e-mail: sppel@jaroslaw.itl.pl.

     

    Istnieje możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej.

    W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. (Art. 18 ustawy).

     

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

     

     

    4. Procedura wnioskowa i skargowa

     

          Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać