• Regulamin

     •  

      Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
      im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach

      w roku szkolnym  2022/2023

      Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
      w Pełkiniach zgodny z wytycznymi  MEN, MZ i GIS od 1 września 2022 roku.

       

      1. Z pobytu w świetlicy szkolnej korzystać mogą dzieci  bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      2. Uczniowie nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
      3. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, sali gimnastycznej, placu szkolnym oraz placu zabaw.
      4. Świetlica wyposażona zostanie w środki do dezynfekcji
       w sposób umożliwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
      5. Świetlica będzie wietrzona ( nie rzadziej  niż co godzinę podczas pobytu dzieci w sali ), w tym szczególnie przed wejściem do sali po zakończonych lekcjach oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      6. Obowiązek zakrywania ust i nosa jest dowolny.
      7. Uczniowie przebywający w  świetlicy powinni posiadać własne kubki, aby korzystać z dystrybutora wody.

       

       

      1. Postanowienia ogólne

      1. Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym.

      2. Regulamin świetlicy opracowany został przez wychowawców świetlicy
      na początku roku szkolnego, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły i przedstawiony do akceptacji rodzicom i dzieciom.

       

      II. Cele i zadania świetlicy

                 1. Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom:

      • Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji  i rozwijania własnych zainteresowań
      • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
      • Rozwijanie  zdolności i zainteresowania
      • Wdrażanie do nauki własnej
      • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
      • Organizowanie właściwego i kulturalnego odpoczynku

       

      2. Do zadań świetlicy należy:

       

      • Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie  do pracy samodzielnej
      • Organizowanie gier i zabaw ruchowych  mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny
      • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
      • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
      • Współdziałanie z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami
      • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań
      • Kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych
      • Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych
      • Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji
       i przemocy
      • Rozbudzanie patriotyzmu
      • Przybliżanie ważnych wydarzeń i rocznic historycznych
      • Rozbudzanie zainteresowania  historią lokalną

      III. Założenia organizacyjne

      1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach od 06:30 do 16.00.
      2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pełkiniach.
      3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci  w oparciu o wniosek  rodziców/ opiekunów prawnych na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
      4. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
      • czas pracy rodziców
      • organizację dojazdu do szkoły
      • czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne
      • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
      1. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo -   wychowawczej.
      2. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są  do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
      3. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawców świetlicy o odbiorze dziecka ze szkoły.

      IV. Wychowankowie świetlicy.

      1. Prawa uczestnika świetlicy

      Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

      • Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami
      • Korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu zadań
      • Wpływania na planowanie pracy w świetlicy

       

      1. Obowiązki uczestnika świetlicy

      Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:

      • Udziału w zajęciach
      • Nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy
      • Dbanie o porządek  w świetlicy
      • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy
      • Kulturalnego zachowania się podczas pobytu w świetlicy
      • Przestrzegania regulaminu świetlicy
      • Respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy

      V. Nagrody i wyróżnienia

      • Wyróżnienie na forum wszystkich dzieci przez wychowawcę
      • Pochwała przekazana rodzicom
      • Drobny upominek, np. naklejka, plan lekcji

      VI.  Kary

      • Upomnienie wychowawcy w obecności innych uczniów
      • Poinformowanie rodziców o niestosownych zachowaniach ich dziecka
      • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły

      VII. Współpraca z rodzicami.

      • Codzienny kontakt poprzez rozmowę (gdy dzieci są odbierane przez rodziców)
      • Kontakt telefoniczny

      VIII. Dokumentacja świetlicy.

      • Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego
      • Dziennik zajęć świetlicowych
      • Regulamin świetlicy
      • Semestralne sprawozdania z pracy świetlicy

      Na początku każdego roku szkolnego rodzice zapoznają się z regulaminem świetlicy. Swoim podpisem zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy.

      Rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia wychowawcy o odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka z świetlicy (np. powrót dziecka bez opiekuna lub odbiór dziecka przez wskazane osoby).

      Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi swoją obecność  u wychowawcy.

      Dziecko pozostaje pod opieką w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną osobę.

      Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane prze upływem końca działania świetlicy i brak jest kontaktu z rodzicami co do przyczyny pozostania dziecka w szkole, w uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą pozostawić ucznia pod opieką pań sprzątających świetlicę.

      Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni całkowitą lub częściowa odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

      Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przyniesione do szkoły i rzeczy pozostawione w świetlicy.

       

       

                                                               ……………………………………………………………….