Nawigacja

OGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU

                  Regulamin konkursu na tekst hymnu

Szkoły Podstawowej  im. Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach

 

 I Organizator konkursu. 

   Organizatorem konkursu na opracowanie hymnu szkoły jest Dyrektor Szkoły

   Podstawowej w Pełkiniach.

II Cele konkursu:

1.    Rozbudzanie zainteresowania postacią Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego – Patrona Szkoły, miejscowością Pełkinie i okolice.

2.    Uświadomienie roli hymnu wśród społeczności szkolnej.

3.    Pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i ich rodziców.

4.    Popularyzacja szkoły, Pełkiń oraz jej Patrona – Bł. O. Michała Czartoryskiego w środowisku lokalnym,

5.    Rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.

6.    Wzbogacanie tradycji i symboli szkoły.

7.    Stworzenie hymnu – pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą, Pełkiniami i jej Patronem.

8.    Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu narodowego, jakim jest hymn .

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.    W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, uczniowie wraz z rodzicami lub dziadkami, nauczyciele oraz absolwenci          Szkoły Podstawowej w Pełkiniach.

2.    Projekty konkursowe mogą być realizowane:

           a)  samodzielnie przez uczniów

           b)  przez uczniów wraz z rodzicami

           c)  przez uczniów wraz z dziadkami

           d)  przez nauczycieli

           e)  przez absolwentów  Szkoły

3.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w                        Pełkiniach.

4.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV Zasady uczestnictwa:

1.    Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą Pełkiniami oraz jej Patronem – Bł. O. Michałem Czartoryskim.

2.    Hymn powinien zawierać dwie lub trzy zwrotki i refren.

3.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

4.    Prace konkursowe należy przekazać w formie wydruku w zamkniętej kopercie.

5.    Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora lub autorów wraz z adresem zamieszkania.

6.    Organizator nie zwraca dostarczonego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego tekstu.

 

V  Miejsce i termin składania prac konkursowych:

1.    Prace należy składać do dnia 06.10.2017 u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pełkiniach lub pocztą na adres Szkoły.

2.    Wraz z pracą należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

3.    Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji            Konkursowej.

4.    Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

VI Kryteria oceny prac konkursowych:

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1.    Przy ocenie komisja w szczególności uwzględnia:

           - zgodność treści z tematem

           - atrakcyjność i pomysłowość treści

           - oddanie charakteru szkoły, Pełkiń oraz  postaci Patrona Bł. O. Michała       

             Czartoryskiego

           - walory artystyczne

           - poprawność merytoryczną i językową

           - oryginalność tekstu.

2.    Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

 

VII  Rozstrzygnięcie konkursu:

1.    Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 06.10.2017

2.    Skład Komisji Konkursowej:

 

Przewodniczący  –  mgr Leszek Szczybyło –    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pełkiniach

Członkowie:

mgr Anna Sołtys  –  nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Pełkiniach

mgr Lucyna Węgrzyn  – nauczyciel języka polskiego w SP w Pełkiniach

mgr Ryszard Wróbel    – nauczyciel muzyki w Gimnazjum w Pełkiniach

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach
    Pełkinie 198
    37-511 Wólka Pełkińska
  • 16 621 26 08

Galeria zdjęć